Buildroot tests

DateDurationStatusCommit IDSubmitterArch/SubarchFailure reasonLibcStatic?Data
2018-08-18 14:12:1103:02:12NOK2018.02.x
753337dc
Matt Weber
(U14.04 RC LARGO)
x86_64 / bdver3samba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig
2018-08-13 11:01:4503:04:07NOK2018.02.x
b8f67458
Matt Weber
(U14.04 RC LARGO)
arm / cortex-a8samba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig
2018-08-10 19:14:3701:53:30NOK2018.02.x
b8f67458
Andre Hentschelmips64el / mips64r2samba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig
2018-08-01 16:17:4901:09:43NOK2018.02.x
e4eaf731
Julien Boibessot
(Armadeus systems server)
arc / arc700samba4-4.7.6uclibcNdir, end log, config, defconfig
2018-07-28 14:03:3001:55:20NOK2018.02.x
e4eaf731
Matt Weber
(U14.04 RC LARGO)
mips64el / mips64samba4-4.7.6uclibcNdir, end log, config, defconfig
2018-07-22 11:12:2701:22:48NOK2018.02.x
e4eaf731
Matt Weber
(U14.04 RC LARGO)
mips / mips32r2samba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig
2018-07-21 21:01:0002:40:07NOK2018.02.x
e4eaf731
Matt Weber
(U14.04 RC LARGO)
arm / cortex-a9samba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig
2018-07-15 18:51:5002:23:43NOK2018.02.x
f44524f6
Richard Braun
(sceen.net)
xtensasamba4-4.7.6uclibcNdir, end log, config, defconfig
2018-07-10 07:01:5702:59:17NOK2018.02.x
f44524f6
Matt Weber
(U14.04 RC LARGO)
mips / mips32r2samba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig
2018-07-08 01:29:2601:45:42NOK2018.02.x
f44524f6
Matt Weber
(U14.04 RC LARGO)
i686 / i686samba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig
2018-06-30 14:00:4602:02:40NOK2018.02.x
f44524f6
Matt Weber
(U14.04 RC LARGO)
mips64el / mips64samba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig
2018-06-16 15:27:0702:57:30NOK2018.02.x
619a7223
Romain Naour
(Smile)
powerpcsamba4-4.7.6uclibcNdir, end log, config, defconfig
2018-06-11 13:05:5003:43:23NOK2018.02.x
8db468af
Romain Naour
(Smile)
arc / arc700samba4-4.7.6uclibcNdir, end log, config, defconfig
2018-05-31 16:58:1002:01:16NOK2018.02.x
8db468af
Romain Naour
(Smile)
mips64el / mips64samba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig
2018-05-29 09:41:0502:21:47NOK2018.02.x
474f8615
Romain Naour
(Smile)
arc / arc700samba4-4.7.6uclibcNdir, end log, config, defconfig
2018-05-22 05:29:2702:22:00NOK2018.02.x
2502d4f3
Romain Naour
(Smile)
arc / archssamba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig
2018-05-18 06:15:4101:15:08NOK2018.02.x
2502d4f3
Romain Naour
(Smile)
aarch64 / cortex-a53samba4-4.7.6glibcNdir, end log, config, defconfig

(0 - 17 / 17 results)

About Buildroot - RSS feed of build results - build stats - package stats - toolchain configs - Script to reproduce a build